Home

เรียน ผู้ซื้อแท็บเล็ต Microsoft Surface ทุกท่าน


มหาวิทยาลัยกรุงเทพขอแจ้งกำหนดการรับเครื่องแท็บเล็ต Microsoft Surface สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ทุกท่านทราบดังต่อไปนี้

  • ท่านสามารถรับแท็บเล็ตได้ที่วิทยาเขตที่ท่านสั่งซื้อ
  • วิทยาเขตรังสิต รับแท็บเล็ตวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 13:00 - 17.00 น. ที่ห้อง A1-401 ชั้น 4 อาคาร A1
  • วิทยาเขตกล้วยน้ำไท รับแท็บเล็ตวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 13:00 - 17.00 น. ที่ห้องประชุม Meeting Square ชั้น 7 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์

ท่านโปรดนำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมบัตรประจำตัวบุคลากร หรือบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในวันรับแท็บเล็ต

หากท่านไม่สามารถรับแท็บเล็ตในวันและเวลาที่กำหนดได้ ท่านสามารถติดต่อรับแท็บเล็ตได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ในวิทยาเขตที่ท่านสั่งซื้อได้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2556

หมายเลขติดต่อ 
  • ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตรังสิต 02-902-0299 ต่อ 2710
  • ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 02-350-3500 ต่อ 1710


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ